NIEDZIELA ONLINE Dodatkowe -30% przy min. 99,99 zł | kod: RABAT30 trwa jeszcze przez

Regulamin newsletter

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter dla podmiotu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dalej zwanego „Użytkownikiem”.

2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000094074, NIP 6760000782, REGON 003900483, zwaną dalej Administratorem.

3. W ramach usługi Newsletter przesyłana jest informacja handlowa, zwana dalej „Newsletterem”, w postaci:

a) listu elektronicznego wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail),;

b) wiadomości SMS/MMS wysłanej na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika,;

c) c. materiałów reklamowych wysłanych na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika.

4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Newsletter zawiera informacje o produktach oferowanych przez Administratora oraz partnerów handlowych Administratora, w formie informacji o nowych produktach, aktualnych promocjach, informacjach o otwarciu nowych punktów sprzedaży, oraz inne wiadomości dotyczące Administratora oraz oferowanych przez niego produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron.

6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni.

7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika rejestracji na stronach sklepu internetowego w domenie happyface.pl. dalej „Serwis”. W tym celu należy:

a) podać dane kontaktowe umożliwiające realizację usługi Newsletter przy wykorzystaniu środków komunikacji wskazanych w punkcie 3: adres poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika lub/oraz numeru telefonu komórkowego lub/oraz adres korespondencyjny Użytkownika;

b) zaakceptować niniejszy Regulamin;

c) wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

d) nacisnąć (poprzez kliknięcie) na przycisk „Potwierdzam”;

e) kliknąć link potwierdzający rejestrację, zamieszczony w przesłanej przez Administratora wiadomości elektronicznej.

8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację skutkuje dodaniem adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne.

10. Administrator w rozumieniu niniejszego regulaminu jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Serwisu.

11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Administratora dla celów statystycznych, archiwizacyjnych oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

12. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników przez cały czas świadczenia usługi Newsletter.

13. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Serwisie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Administrator świadczy usługę Newsletter, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

14. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

15. Użytkownikowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazane uprzednio dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) lub zrezygnować z usługi Newsletter.

17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać na podany wyżej adres siedziby Administratora lub w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: [email protected].