NIEDZIELA ONLINE Wszystko -25% przy min. 99,99 zł | kod: RABAT trwa jeszcze przez

Regulamin Sklepu

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym GREENPOINT.PL działającym pod adresem: www.greenpoint.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000565517, NIP 6760000782, REGON 003900483;

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy GREENPOINT.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.greenpoint.pl.;

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie GREENPOINT.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Zniżki udzielane posiadaczom kart stałego klienta GREENPOINT są uwzględniane również przy zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

7. Sprzedawca umożliwia kontakt Klientowi w następujący sposób:

a) pod adresem: Greenpoint S.A., ul. Domagały 3, 30-741 Kraków
b) pod numerem telefonu:  12 287 07 07 w godzinach 8-15, w dni robocze
c) pod adresem e-mail: [email protected]


II. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. GREENPOINT.PL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego GREENPOINT.PL oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego GREENPOINT.PL w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:


III. Warunki realizacji Zamówienia

1. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej www.greenpoint.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

b. w przypadku zamówień płatnych przelewem oraz przez serwis Dotpay.pl - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub płatniczą - w chwili poprawnej autoryzacji karty

5. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu). Gwarantujemy realizację w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. *95% zamówień realizujemy w 24h. 

6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.


IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:


V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sklep.

2. Sklep powinien otrzymać informację o odstąpieniu od umowy w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument powinien przekazać do Sklepu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do wysyłki zwrotu:

Greenpoint E-Sklep ul. Domagały 5, 30-741 Kraków


VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3. W przypadku Towaru zakupionego przez Konsumenta do dnia 31 grudnia 2022 r. Sklep ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą w szczególności zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na reklamację Konsumenta przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu, uważa się, że Sklep uznał reklamację.

5. W przypadku chęci złożenia reklamacji na wadliwy Towar Klient może bezpłatnie odesłać wadliwy Towar za pomocą szybkich zwrotów INPOST wchodząc na stronę https://szybkiezwroty.pl/pl i wybierając z listy kod sklepu: GP Zwrot. Klient otrzyma kod smsem do realizacji zwrotu, a Sklep pokrywa koszty wysyłki. Klient ma możliwość także bezpłatnego zwrotu wadliwego Towaru w każdym sklepie stacjonarnym Greenpoint S.A. na terenie całej Polski.

6. W przypadku Towaru zakupionego przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od dnia 1 stycznia 2023 r. Sklep ponosi odpowiedzialność za Towar niezgody z umową na podstawie przepisów ustawy o Prawach Konsumenta.

7. W sytuacji braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta (łącznie jako „Klient” ) uprawniony jest do żądania naprawy Towaru lub jego wymiany. W przypadku, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla  Sklepu, Sklep uprawniony jest do:

a)  dokonania wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub

b) dokonania naprawy, gdy Klient żąda wymiany

8. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałby nadmiernych kosztów dla Sklepu, Sklep może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów Sklep uwzględnia wszelkie okoliczności sprawy.

9. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z umową. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep. Sklep umożliwia Klientowi bezpłatny zwrot wadliwego Towaru w dowolny sklepie stacjonarnym Greenpoint S.A. na terenie całej Polski. Klient ma także możliwość odesłania wadliwego Towaru za pomocą szybkich zwrotów INPOST wchodząc na stronę https://szybkiezwroty.pl/pl i wybierając z listy kod sklepu: GP Zwrot. Klient otrzyma kod smsem do realizacji zwrotu, a Sklep pokryjemy koszty przesyłki.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową Klient może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Sklep odmówi doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6 powyżej;

b) Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 7 powyżej;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo próby doprowadzenia Towaru przez Sklep do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienia od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Klienta ze środków ochrony wskazanych w ust. 6 powyżej.

e) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11. Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Towaru w jakiej wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży zostaje do wartości Towaru niezgodnego z umową sprzedaży. Sklep zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

13. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar do Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Towaru i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru,  chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.

15. Sklep nie odpowiada za niezgodność Towaru z umową sprzedaży jeśli Klient, , najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Towar jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.)  zaakceptował brak konkretnej cechy Towar.


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klient przetwarzanych w ramach Sklepu.

2. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do Sklepu.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawierania za pośrednictwem realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także po wyrażeniu na to uprzedniej zgody w celu subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

6. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez cały czas istnienia profilu Klienta w Sklepie, przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu następujących po roku, w którym Klienta złożył ostatnie zamówienie w Sklepie.

7. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Sklepie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi dostępne w Sklepie, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

8. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, tj. w celu realizacji subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Wykonanie opisanych niżej uprawnień następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą, na podane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe.

9. Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie

mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.